تاج خروس


تكثیر آن توسط بذر،ریشه های زیر زمینی قرمزرنگ وعمیق صورت میگیرد.گلها كوچك و سبزرنگ، بذرها برنگ سیاه براق، عدسی شكل ودر دو طرف محدب كه دارای یك شكاف كوچك در كنار بذر میباشد.

Amaranthus retroflexus

Red root pigweed
تاج خروس گیاهی است از خانواده Amaranthaceae چهاركربنه و یكساله خشبی به ارتفاع50تا100 سانتی متر با ساقه های پایینی قرمز یا دارای نوار قرمز كه تا انتهای ریشه اصلی تداوم دارد. پهنك برگها ضخیم و رگبرگهای آن واضح هستند برگهای آن نسبتا پهن ونیزه ای شكل((lance-shaped بوده،بادمبرگهای ضخیم و قوی كه به ساقه متصل هستند و به تدریج به رنگ قرمز در می آیند.
تكثیر آن توسط بذر،ریشه های زیر زمینی قرمزرنگ وعمیق صورت میگیرد.گلها كوچك و سبزرنگ، بذرها برنگ سیاه براق، عدسی شكل ودر دو طرف محدب كه دارای یك شكاف كوچك در كنار بذر میباشد.مهمترین علفهای هرز این جنس شاملA.palmeri,A albus ,A.viridis,A.graecizans میباشد.
علفهای هرز خانواده تاج خروس دارای مقدار زیادی نیترات یا اكسالات هستند كه ممكن است باعث مرگ دام شوند.
تاج خروس در مزارع توتون،باغهای چای، سبزی ،صیفی وزمینهای بایر می روید.
روشهای کنترل: 
علاوه بر روش مكانیكی(وجین)می توان از روشهای شیمیایی استفاده كرد.
درمزارع لوبیا از سم تری فلورالین((EC48%به نسبت1تا2لیتر در هكتاربه صورت مخلوط با خاك قبل از كشت لوبیا،در مناطق پنبه كاری از اتال فلورالین((EC33.3%به نسبت 3تا 3.5لیتر در هكتارقبل از كاشت و مخلوط با خاك به عمق 10 سانتیمتر و در یك نوبت سم پاشی میشود.

مطلب مرتبط:

مهمترین علفهای هرز به همراه نام علمی آنهاکشت گیاه آفتابگردان(خصوصیات گیاهی،سازگاری،تناوب،علفهرز و...)علف های هرز انگلیعلف هرز حلفهكنترل علفهای هرز گیاهان باغیآموزش کامل شناسایی و کنترل علف های هرزمدیریت علفهای هرز با استفاده از دام و طیورعلف هرز کاتوسمعرفی مهمترین علف های هرزعلفهای هرز در سبزیجات و میوه‌كاریعلف هرز تاج خروسبانک بذر علفهای هرزعلفهای هرز و آفات برنجمبارزه با علفهای هرز چغندر قندعلف هرز جو موشیعلف هرز قیاق(ذرت خوشه ای) و راههای کنترل آنمقاومت علفهای هرز و راههای جلوگیری از بروز آنهاکنترل زراعی،شیمیایی،مکانیکی علف هرز کلزاکنترل شیمیایی علفهای هرز گندمکنترل علف های هرز(مکانیکی،بیولوژیک،شیمیایی،فیزیکی)